Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
Seller
VerticalsAdult
SourcesCo-registration
BasisCPC
PlatformDesktop
GeosIraq
قیمت بتن

ممکن است بر اساس نوع کاربری نیاز به مواد افزودنی خاصی در طرح اختلاط بتن آماده باشد. مواد افزودنی می تواند بر کارایی (چقدر راحت بتن را می توان به شکل درآورد)، زمان پخت، رنگ، تخلخل و سایر ویژگی ها تأثیر بگذارد. این انعطاف پذیری در ویژگی های فیزیکی محصول نهایی، دامنه استفاده از بتن آماده را افزایش داده است.

در این صورت مقدار و نوع مواد افزودنی ماننده فوق روان‌کننده مورد نظر باید تعیین شود و به کارخانه تولید بتن آماده اطلاع داده شود تا قیمت بتن آماده بر اساس آن داده شود.
https://irconcrete.com/ready-mix-concrete-price/

Be the first to comment